Referat af fællesmøde d. 3.9.2014 

Tilstede: Anny, Trine, Marie, Linda, Gunhild, Søren, Torben, Anni, Kirsten og Birgitte. 

Afbud: Jørgen x2, Niels Aage, Ole og Per.  

Velkomst v. Gunhild. 

  1. Orientering v. Trine 

  1. Kor: vores ønske om et børnekirkekor, er blevet til et skole-kirkekor i et samarbejde mellem pastoratet, Sydmors skole og musikskolen. Koret udbydes for 3-6 klasse i det nye ”UU-bånd” (understøttende undervisning). Vores mål er dels et kor, som kan deltage ved udvalgte gudstjenester, for at gøre børnene mere kirkevante og samtidig gøre det mere vedkommende for forældregruppen at komme i kirken. Dels et give børnene et ”dannelses”-element af kor, sange(kultur) og fællesskab. Koret er startet, forventning om 16-20 børn. Vi betaler hele udgiften til korlederen i år 1, da vi har budgetteret med det. Der er stemning for at honorere koret med en oplevelse ved sæsonens slutning, det kan være et relevant musikarrangement eller udflugt til et sommerland. (Indbydelsen til børnene og deres forældre blev uddelt)

  2. Trine planlægger en naturvejleder-event for konfirmanderne i en skov med et Paulus tema. Der er penge på budgettet til udgifterne forbundet dermed.

  3. Biskoppen har tilbudt Trine en gruppeterapeutuddannelse (og stiftet betaler uddannelsen). Det betyder Trine skal af sted på et antal moduler a nogle dages varighed i de næste 4½ år, hvor uddannelsen løber. Trine tilbydes uddannelsen for hendes arbejde med sorggrupper. Trine ønskes til lykke med denne udfordring og anerkendelsen af hendes arbejde. 

  1. Hjemmesiden, hvad ønsker vi os? 

Vi har ikke valgt nogen administrator, Martin vil godt fortsætte, hvis omfanget er nogenlunde som nu. Aflønning: en julekurv. 

Vi er enige om ikke at være for ambitiøse med hjemmesiden. Det kan være ønskeligt, at offentlige referater fra ME-mødet lægges ind, evt beretninger fra arrangementer, billeder fra arrangementer mm, samt Aktivitetskalenderen fra Kirkebladet. Evt opslag til diverse arrangementer i pastoratet til forsiden.  

Materiale sendes til Anny/Martin. – Opslag i så god tid, at det kan nås. De vil ikke påtage sig at rykke for indlæg.

Alle opfordres til at tjekke egne oplysninger på hj.siden, ex telefon. nr. mm.

  1. Fælles annannoncering (fra budgetrådsmødet)

I provstiet har en gruppe arbejdet med et forslag om fælles annoncering fra alle kirker. En halv side hver uge i ugeavisen vil koste ca. 300.000 pr. år. (aktuelt bruges ca. 235.000). Det blev foreslået, i stedet eller også at annoncere i folkebladet. En fælles annonce vil være med til at profilere kirken i højere grad end de enkeltstående annoncer, der bringes nu.  

På sigt kunne den fælles annoncering måske afløse kirkebladene. Der er flere eksempler på dette i forskellige provstier i landet, som kan undersøges nærmere.  

Punktet skal drøftes i de enkelte MR. 

Mødet fortsatte derefter med et oplæg fra Lise (?) fra Landsforeningen for menighedsråd om visioner. Oplægget blev efterfulgt af gruppearbejder, ideer og forslag derfra bliver samlet af Lise og tilsendt os senere. 

 

Ref. Birgitte