Vejerslev:

Kirken består af skib, kor og apsis, der alt sammen er tidlig romansk – o. 1100, mens tårnet er fra o. 1400. –

Dobbeltvinduerne i sydsiden stammer fra en stor restaurering i 1902-03. Vinduerne i nordsiden (herunder) er oprindelige. Der er ingen våbenhus. Ved den nævnte restaurering blev der lavet en indgang gennem tårnet.

Klokken, der var middelalderlig, er omstøbt i 1879. Den gamle klokkes indskrift er overført på den nye: “I Herrens år 1516, da fader i Kristus, Niels Stygge, var bisp i Børglum, hr. Magister Morten, hr. Mads Krabbe provst på Mors, blev denne klokke omstøbt til Sct. Peters ære.”

Mads Krabbe stammede fra Vejerslevgård i sognet. Broderen Morten var en af Niels Stygges betroede medarbejdere. I 1532 blev han udnævnt til kansler i Norge og blev præst ved Mariakirken i Oslo.

En usædvanlig figur er anbragt på korets østgavl lige over apsis. Den kan ligne en hest, men det er usikkert, hvad den skal betyde. Den kan lede tanken hen på lignende gavlfigurer på norske stavkirker, men intet er sikkert.

Apsis har to halvsøjler, og midt imellem de to anes det oprindelige apsisvindue. Apsis afsluttes foroven under taget af en buefrise med figurer, der er tolket som evangelistsymboler.

Norddøren er tilmuret, men rundbue og karmsten er bevaret. På sydmuren under vinduet findes nogle sorte spor efter en ildebrand 1790.

Det romanske alterbord er ombygget og forhøjet ved restaureringen 1902-03. Kvaderstenen midtfor med arkadebue stammer fra denne ombygning. Buen svarer til dem, der findes på apsis.

Alterstagerne af messing er fra 1861. Under foden står der: »Forfærdiget af Jens Jørgensen i Nyekjøbing paa Morsøe 1861.«

Af regnskabet 1711 fremgår det, at den daværende altertavle blev repareret, fordi den var brøstfældig af ælde og var gået helt fra hinanden. To nye piller blev drejet. Den blev ved samme lejlighed stafferet af Rasmus Thrane. Denne altertavle findes ikke mere. Krucifixet er skåret i eg med de sengotiske krucifixer som forbillede. Præstestolen er fra restaureringen 1902-03.

Den romanske døbefont er ganske enkel med glat kumme, der afsluttes med en rundstav foroven. Foden er rund med en kraftig rundstav foroven. En firkantet granitfontefod med hjørneknolde er fundet i gårdejer Niels Østergaards gård i Vejerslev og opbevares nu på Dueholm. Denne fontefod er dog noget medtaget. Dåbsfadet er fra det 20. århundrede.

Prædikestolen er ligesom præstestolen i koret og bænkene i skibet fra 1902-03. De fint udskårne billedfelter er imidlertid fra o. 1550. De stammer fra den gamle prædikestol i Budolfi Kirke i Aalborg, men blev solgt til Vejerslev i 1701 for 20 daler, da Budolfi fik sin nye overrdådige prædikestol.
Bænkene er fra den store restaurering af kirken i 1902-03. Orglet er bygget i 1965 af Frobenius Orgelbyggeri med 5 stemmer og anhangspedal.

Kirkeskibet er ophængt midt i skibet. Det har navnet “Frederik VII” og er er skænket af Ane Kirstine og Casper Schade på Vilsgaard på deres bryllupsdag den 2. juni 1848. (På deres sølvbryllupsdag – 2. juni 1873 – skænkede de en lysekrone, der hænger i koret.)